Privacyverklaring

Gegevens
Stichting Evenementen Holten

h.o.d.n. Avond4Daagse Holten

Atlanta 10 Holten

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51383462

info@avond4daagseholten.nl
Contactpersoon voor privacyzaken is J.W.E. Blom 0548378353
De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website:

https://www.avond4daagseholten.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.


Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies
gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IPadressen en er worden geen volledige IPadressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen. Wij houden digitale dossiers aan van onze relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit:

Ter uitvoering van evenementen waarop deelnemers zich inschrijven, en/of

Voor het aanleggen van een relatiebestand, bestaande uit naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en mailadres. We doen dit op basis van
gerechtvaardigde belangen om namelijk contact met relaties te kunnen leggen of
onderhouden indien dat nodig is, en/of

Voor het sturen van berichten, al dan niet digitaal, naar relaties of naar personendie deelnemer zijn geweest.


b.
Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we nodig hebben zijn:

naam, adres, woonplaats

leeftijd jonger dan 12 jaar

emailadres

geslacht

betaalgegevens


c.
Verstrekking aan derden. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden
verstrekt.


d.
Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende 3 jaar.


e.
Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen de persoonsgegevens van
relaties zelf.

 
Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het
om het volgende.

Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem
worden verwerkt.

Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.

Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.

Het recht op beperking van de verwerking.

Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar
staat vermeld over deze rechten
.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 april 2019.