Algemene voorwaarden

Deelname 
Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld. Bij de inschrijving kunt u kiezen uit een dagkaart of meer dagen boekje. De tarieven staan bij de inschrijving. Hiervoor ontvangt u bij aanmelding op het evenement zelf een stempelkaart/boekje. Diverse sponsoren staan langs de route met een versnapering. Bij terugkomst op het start-/finish terrein kunt u een kop koffie/thee/limonade verkrijgen. De vierdagen lopers ontvangen op donderdag een medaille. Dag inschrijving is mogelijk bij het informatiepunt op het plein.  

Afstanden 
De Avond4daagse Holten kent 3 verschillende afstanden: circa 5 km, 7,5 km en 10 km. De routes worden aangegeven met verschillende kleuren pijlen en onderweg zullen een aantal belevenispunten zijn.

Inschrijftermijn 
De voorinschrijving is per 2 april online geopend via onze website www.avond4daagseholten.nl en sluit de zaterdag voor aanvang van het evenement. Betaling vindt online digitaal plaats. Betaling via Ideal (Mollie). Losse kaartverkoop op het plein. Er zullen beperkte mogelijkheden zijn om fysiek in te schrijven en contant te betalen. De data en locatie zullen t.z.t. via onze website en Facebookpagina bekend gemaakt worden.   Dag inschrijving kan op de dagen van het evenement zelf bij ons informatiepunt.

Bewijs van inschrijving 
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving.

Start- en finishlocatie 
Onze start- en finishlocatie is op maandag tot en met donderdag op het Smidsbelt te Holten. Locaties zullen t.t.z. via een e-mail naar alle ingeschreven deelnemers, via website en facebook bekend gemaakt worden. 

Aanmelding voorinschrijvingen 
Aanmelding op maandag kan met een geldig inschrijfbewijs bij ons informatiepunt op het Smidsbelt vanaf 17:30 uur. Tegen inlevering van het bewijs van inschrijving wordt de stempelkaart/boekje uitgereikt.  

Stempelkaarten 
Tijdens de route ontvangt u meerdere stempels, bij elke stempelpost op de route kan de stempelkaart afgestempeld worden en bij binnenkomst ontvangt u de finishstempel. De kaart dient u elke dag bij zich te hebben. Bij controle op de routes moet de controlekaart worden getoond.  Bij inlevering van uw stempelkaart op donderdag ontvangt u een medaille. Het is niet van belang hoeveel stempels u verzameld heeft, het stempelboekje voor 4 dagen dient als bewijs van inschrijving en geeft recht op een medaille. 

Starttijden 
Maandag tot en met donderdag: tussen 17.30 en 19.00 uur.  Binnenkomst uiterlijk om 21:15 uur.

Informatie
De openingstijden van het informatiepunt zijn:  17:00 tot 21:30 uur.

Geneeskundig onderzoek 
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. 
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.  

Routes 
Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de veelzijdigheid die Holten te bieden heeft. De routes worden aangegeven met duidelijke pijlen met looprichting. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de aangegeven route, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de hekbewakers/verkeersregelaars.  

Kleding 
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.  

Wandeltempo 
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan.  

Muziek 
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.

Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd.  Wij vragen u vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en binnen de bebouwde kom eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde afvalbakken.
 
Afval 
Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u het thuis kunt weggooien. Houd Holten schoon! 

Gebruik beeltenis 
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Evenementen  Holten zonder daarvoor een vergoeding te claimen.  

Aansprakelijkheid 
Stichting Evenementen Holten is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avond4daagse Holten verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.  

Beslissingsbevoegdheid 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Evenementen Holten.